A személyes adatok védelme

 

A személyes adatok védelmének feltételei

 

I.

Alapvető rendelkezés

 • A személyes adatok feldolgozója az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) cikkének (7) bekezdése alapján ( a továbbiakban: „ GDPR ”) az UTOPY production sro, IC: 05864569, székhelye: Dlouhá 730/35, Prága 110 00 (a továbbiakban: rendszergazda ).
 • A rendszergazda elérhetőségei a következők:

cím: Jungmannova 25/13 

email: tomas.pitter@utopy.cz 

telefonszám: +420 778 777 052  

 • Személyes adatok: bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; az azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen egy adott azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, hálózati azonosító vagy egy vagy több meghatározott fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális , gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.
 • Az adminisztrátor nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. A biztos elérhetőségei a következők:

 

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 • Az adminisztrátor feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adminisztrátor a megrendelésének teljesítése alapján szerzett be.
 • Az adminisztrátor feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

 

III.

A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

 • A személyes adatok kezelésének jogi oka az
 • az Ön és az ügyintéző közötti szerződés teljesítése a 6. cikk (1) bekezdésének levele alapján b) GDPR, 
 • az adminisztrátor jogos érdeke a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti közvetlen marketing biztosításában (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldésében) f) GDPR,
 • A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti közvetlen marketing biztosítása céljából történő feldolgozáshoz való hozzájárulás (különös tekintettel a kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldésére) a) GDPR , az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben, ha nem rendelnek el árut vagy szolgáltatást.  
 • A személyes adatok feldolgozásának célja
 • megrendelésének rendezése, valamint az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (név és cím, elérhetőség), személyes adatok megadása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, személyes adatok megadása nélkül nem lehet megkötni vagy teljesíteni,
 • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketing tevékenységek végzése.
 • Az adminisztrátor nem / egyedi döntést hoz a GDPR 22. cikke értelmében. Ön kifejezett beleegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz.   

 

IV.

Adattárolási időszak

 • Az adminisztrátor tárolja a személyes adatokat
 • az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az ezekből a szerződéses kapcsolatokból eredő követelések érvényesítéséhez szükséges időre (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 3 évig, ha a személyes adatokat a hozzájárulás alapján kezeljük.
 • A személyes adatok megőrzési időszaka után az adminisztrátor törli a személyes adatokat.

 

V.

A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 • A személyes adatok címzettjei személyek
 • részt vesz termékértékesítésben / szolgáltatásnyújtásban / fizetés teljesítésében szerződés alapján,
 • e-shop üzemeltetési szolgáltatások ( Shoptet ) és egyéb szolgáltatások nyújtása az e-shop üzemeltetésével kapcsolatban,  
 • marketing szolgáltatások nyújtása.
 • Az adatkezelő nem / nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (egy EU-n kívüli országba) vagy egy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban levelezési / felhőszolgáltatók.

 

VI.

Az Ön jogai

 • GDPR-ben meghatározott feltételek mellett Ön rendelkezik 
 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke alapján,
 • a személyes adatok helyesbítésének joga a GDPR 16. cikke alapján, vagy a feldolgozás korlátozása a GDPR 18. cikke alapján.
 • a személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke alapján.
 • az adatkezelés elleni kifogás joga a GDPR 21. cikke alapján a
 • az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke szerint.
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás írásbeli vagy elektronikus úton történő visszavonásának joga a fenti feltételek III cikkében meghatározott rendszergazda címére vagy e-mail címére . 
 • Önnek joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

 

VII.

A személyes adatok biztonságának feltételei

 • Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében. 
 • Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adattárak papíralapú biztosítása érdekében, különösen…  
 • Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá személyes adatokhoz. 

 

VIII.

Záró rendelkezések

 • Az online megrendelőlapról küldött megrendeléssel megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.
 • Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy ellenőrzi beleegyezését az online űrlapon keresztül. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja. 
 • Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Ezeknek a feltételeknek az új verzióját közzéteszik a weboldalukon, és ezzel egyidejűleg e feltételek új verzióját elküldjük Önnek az adminisztrátornak megadott e-mail címmel.

 

Ezek a feltételek 20.03.2021